Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wss5.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu..

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Braku tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik.
  • Nieposiadania przez załączniki znaków semantycznych.
  • Braku poprawnej struktury kodów języku HTML i CSS.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Robak oraz Dagmara Rzeszutko, arobak@wss5.pl , drzeszutko@wss5.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 368 22 64 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiadają: wejście do budynku od strony Apteki- Blok "F" oraz od SOR - Blok "B1" gdzie wejście posiada platformę dla wózków inwalidzkich.
W części -Blok "F" przy portierni i Aptece znajdują się rejestracje (Blok "G") oraz winda prowadząca do poszczególnych poradni.
W budynku znajdują się windy (Blok "A"- oddziały) wyposażone w system dźwiękowy informujący o numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informacje w alfabecie Braille'a, przystosowane są również dla osób poruszających się na wózku, posiadają odpowiedniej szerokości wejścia, pozwalające również na transport osoby na noszach. Każde piętro dotyczące oddziałów posiada oznakowaną toaletę dla osób z niepełnosprawnością.
W części -Blok "F" przy portierni i Aptece znajduje się mapa szpitala, winda prowadząca na poradnie oraz dostępne wózki inwalidzkie do przemieszczania się po budynku.
Przy każdym wejściu do budynku szpitala wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Szpital zapewnia możliwość poruszania się osobie niepełnosprawnej z certyfikowanym psem asystującym zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020, poz. 426 z późn. zm.).
Zgodnie przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.). Budynki Szpitala, w których mogą przebywać osoby z niepełnosprawnością są podzielone na strefy pożarowe, ewakuacja z terenu Szpitala jest realizowana pionowymi oraz poziomymi drogami ewakuacji zgodnie z oznakowaniem ewakuacyjnym do punktów zbiórki. Do ewakuacji służą m.in. klatki schodowe zabezpieczone przed zadymieniem.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi zapewniane jest przez coroczne ćwiczenia z ewakuacji obiektów.
W przypadku braku dostępności polegającej na zapewnieniu wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, Szpital wyznaczył przewodników dla osób z niepełnosprawnościami.
Dojazd do Szpitala jest możliwy autobusami miejskimi.
Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegółowa informacja znajduje się na internetowej szpitala (w prawym górnym rogu strony).

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Aktualny raport z zapewnienia dostępności: Raport o stanie dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (wss5.pl)

Załączniki
Plan Działania Szpitala na lata 2024-2025.pdf [PDF 284,9kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Sławomir Mrozik 2024-06-25 13:22:09
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Sławomir Mrozik 2024-06-25 13:21:31
Edycja dokumentu : aktualizacja
Sławomir Mrozik 2024-05-29 13:13:45
Edycja dokumentu : aktualizacja
Sławomir Mrozik 2024-05-17 13:16:27
Edycja dokumentu : aktualizacja kontaktów
Sławomir Mrozik 2024-03-14 09:43:50
Edycja dokumentu : aktualizacja
Sławomir Mrozik 2024-02-23 13:54:06
Edycja dokumentu : aktualizacja
Sławomir Mrozik 2021-09-20 12:09:35
Wprowadzenie dokumentu : Inicjalizacja wpisu
Administrator Systemowy 2021-04-25 12:06:23

Otwarte dane Pokaż dane